Algemene voorwaarden

Algemeen

  • Verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Kookblok”. De contractuele wederpartij van Kookblok wordt in deze algemene voorwaarden in mannelijk enkelvoud aangeduid als “huurder”.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kookblok gesloten huurovereenkomsten en in net kader daarvan verrichte werkzaamheden.
  • De gelding van algemene voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Afwijkingen van het bepaalde in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door Kookblok.

Huurovereenkomst

2.1     Alle aanbiedingen en offertes van Kookblok zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door Kookblok verstrekte gegevens. Aanbiedingen en offertes zijn niet meer geldig indien deze niet binnen één maand na afgifte zijn aanvaard.

2.2    Kookblok is niet aansprakelijk voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermelding van maten en/of capaciteit.

2.3    In de huurovereenkomst vermelde prijzen zijn in euro’s. Indien de huurder kwalificeert als consument zijn de prijzen inclusief BTW. Indien de huur beroeps- of bedrijfsmatig handelt zijn de prijzen exclusief BTW.

III.    Huurperiode

3.1    Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal … dagen en voor maximaal de periode als in de overeenkomst is aangegeven. Kookblok is niet verplicht de huurperiode te verlengen.

3.2    Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, ook weekend- en feestdagen, meegerekend. Een gedeelte van een dag geldt als gehele dag.

3.3    Huurder dient het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt aan Kookblok af te geven.

3.4    Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgegeven, heeft Kookblok het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het gehuurde alsnog wordt afgegeven. Bijkomende kosten en/of schade als gevolg van het niet-tijdig afgeven van het gehuurde worden door Kookblok aan huurder doorbelast.

3.5    De huurperiode eindigt nadat Kookblok het gehuurde heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding.

3.6    Indien huurder de huurovereenkomst annuleert, is hij de navolgende vergoeding verschuldigd:

  1. uiterlijk tot 14 dagen vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode: geen kosten;
  2. uiterlijk tot 7 dagen vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode: 25% van de overeengekomen huursom;
  3. uiterlijk 1 dag vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode: 75% van de overeengekomen huursom;
  4. annuleringen op of na de ingangsdatum van de overeengekomen huurperiode: 100% van de overeengekomen huursom.

Aflevering en installatie

4.1    Aflevering en installatie van het gehuurde geschiedt op het door huurder opgegeven adres. Indien het leveringsadres zich niet in Nederland bevindt, heeft Kookblok het recht additionele kosten door te belasten.

4.2    Het door Kookblok opgegeven leveringstijdstip geldt bij benadering. Kookblok kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijking van het leveringstijdstip.

4.3    Het gehuurde dient bij aflevering door huurder te worden gecontroleerd. Eventuele tekortkomingen of gebreken dienen terstond schriftelijk bij Kookblok te worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.4    Indien de huurder het leveringstijdstip uitstelt, is Kookblok gerechtigd de huurprijs door te belasten, dan wel de huurovereenkomst te ontbinden.

4.5    Indien overeengekomen, verzorgt Kookblok de installatie van het gehuurde. Voor installatie dienen reguliere aansluitpunten aanwezig te zijn. Indien aansluitpunten in gebruik dienen te worden gesteld en/of te worden aangelegd of omgelegd, heeft Kookblok recht op vergoeding van de additionele werkzaamheden. De werkzaamheden worden doorbelast tegen een uurtarief van € 75,00 exclusief BTW (€ 79,50 inclusief BTW).

Risico

5.1    Het verhuurde is vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan huurder voor risico van de huurder.

5.2    Ingeval van beschadiging of verdwijning worden de herstel- of vervangingskosten aan huurder in rekening gebracht.

5.3    Het verhuurde blijft te allen tijde eigendom van Kookblok. Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden en/of te belasten.

Verplichtingen huurder

6.1    Huurder dient als ‘goed huisvader’ met het gehuurde om te gaan.

6.2    Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat als bij aflevering en schoongemaakt te retourneren. Indien het gehuurde niet is schoongemaakt, wordt een aanvullend bedrag van € 75,00 exclusief BTW (€ 79,50 inclusief BTW) in rekening gebracht.

6.3    Huurder mag het gehuurde alleen inzetten voor normaal gebruik en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften.

VII.   Niet-toerekenbare tekortkoming

7.1    Een tekortkoming kan niet aan Kookblok worden toegerekend indien de nakoming van de huurovereenkomst als gevolg van een van de wil van Kookblok onafhankelijke omstandigheid tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

7.2    Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming is Kookblok gerechtigd het leveringstijdstip te verplaatsen of de overeenkomst op te zeggen, zonder dat Kookblok tot enige schadevergoeding gehouden is.

VIII.  Aansprakelijkheid

8.1    Tenzij sprake is van opzet op grove schuld aan de zijde van Kookblok, is iedere aansprakelijkheid van Kookblok voor schade als gevolg van gebreken in of aan het gehuurde of verrichte werkzaamheden uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2    Behoudens opzet of grove schuld is Kookblok niet aansprakelijk voor fouten van haar personeel of door Kookblok in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst ingeschakelde (hulp-)personen.

8.3    Indien Kookblok ondanks het bepaalde in de artikelen 8.1 en/of 8.2 aansprakelijk is voor door huurder geleden schade geldt dat de aansprakelijkheid uitsluitend is beperkt tot directe schade. Indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Schade als gevolg van lekkage is te allen tijde uitgesloten.

8.4    De aansprakelijkheid van Kookblok bedraagt nimmer meer dan de contractuele huurprijs en in ieder geval niet meer dan € 2.500,00.

Betalingen

9.1     Tenzij anders is overeengekomen is huurder verplicht, voordat huurder het gehuurde in ontvangst neemt, een door Kookblok opgegeven waarborgsom te voldoen. Na afgifte van het gehuurde aan Kookblok zal de waarborgsom aan huurder worden gerestitueerd onder aftrek van aan Kookblok nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.

9.2     Betalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op het door Kookblok op de factuur vermelde rekeningnummer en zonder enige aftrek, verrekening of korting. Bij niet-tijdige betaling is huurder van rechtswege – zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist – in verzuim.

9.3     Indien huurder in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichting, heeft Kookblok recht op vergoeding van rente tegen een tarief van 1% per maand.

9.4     Indien huurder in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichting heeft Kookblok recht op vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

9.5     Indien aan de zijde van huurder meerdere personen kwalificeren als de contractuele wederpartij van Kookblok zijn zij ieder voor het geheel aansprakelijk.

Opschorting en ontbinding

10.1    Indien huurder niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is Kookblok gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

10.2    De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, waaronder begrepen gederfde winst, is terstond opeisbaar.

Toepasselijk recht en geschillen

11.1    Op alle door Kookblok gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met Kookblok gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde kamer van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, tenzij een andere rechtbank op grond van de wettelijke regels bevoegd is.